For at gøre dit besøg og spiloplevelse uforglemmelig og fortløbende forbedre vores tjenester, bruger denne hjemmeside cookies. Hvis du accepterer brugen af cookies, skal du klikke på 'OK'-knappen. Hvis du ikke accepterer brugen af cookies, kan du muligvis kun bruge vores tjenester i begrænset omfang. Til databeskyttelses- og cookie-politik

Loading spilleautomaten.com

load
rtp 1,00-2,00%
min bet 1,00 DKK
max bet 1,00 DKK
Gratis spins
Spil Demo

Vilkår og betingelser

Version: 10. oktober 2022

REGLER & VILKÅR FOR SPILLEAUTOMATEN.DK

 • Forord
 • Regelgrundlag
 • Ordforklaringer
 • Registrering og adgangskrav
 • Ophavsrettigheder
 • Dansk spillelovgivning
 • Ansvarsbegrænsning
 • Skadesløsholdelse
 • Maksimal udbetaling per dag
 • Maksimal indbetaling per dag
 • Registrering og opbevaring af personfølsomme oplysninger
 • SÆRLIGE VILKÅR FOR SPILKONTO

  REGLER & VILKÅR

  Følgende regler og vilkår er gældende for brugen af Spilleautomaten.dk. Reglementet er sidst opdateret oktober 2022.

  FORORD

  De nedenfor anførte almindelige vilkår omfatter alle spillere, der opretter en spilkonto på spilleautomaten.dk og som ønsker at deltage i spil på Spilleautomaten.dk. De beskrevne regler og vilkår udgør og regulerer således aftaleforholdet mellem dig som spiller og spilleautomaten.dk.

  Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at Spilleautomaten.dk forbeholder sig retten til, efter eget valg og til enhver tid og uden forudgående varsel at foretage ændringer i nedenstående regler og vilkår.

  I tilfælde af at der foretages ændringer, der er bebyrdende for spilleren, vil disse blive behørigt varslet over for spilleren. Dette vil ske enten via e-mail eller ved information herom første gang spilleren tilgår Spilleautomaten.dk efter ændringernes iværksættelse og ændringerne vil træde i kraft med minimum én måneds varsel. Såfremt spilleren ikke vil acceptere de omtalte ændringer, må spilleren ophøre med at anvende Spilleautomaten.dk. Ovenfor i regler & vilkår er datoen for den seneste opdatering oplyst.

  Spilleautomaten.dk er ejet af Winteq ApS, Teknikerbyen 5, 2830 Virum, Danmark, CVR nummer 36 18 54 22.

  REGELGRUNDLAG

  Regler og vilkår hos Spilleautomaten.dk reguleres af den danske spillelovgivning, og såvel Spilleautomaten.dk som spilleren er underlagt disse betingelser. Spilleautomaten.dk opererer i Danmark og Grønland med licens (21-67980) udstedt af Spillemyndigheden i Danmark d. 10. oktober 2022.

  Spillemyndigheden er den ansvarlige myndighed for udstedelse af licenser til spil i Danmark og for kontrol med disse og er en selvstændig instans under Skat. Spillemyndigheden er ansvarlig for at sikre et ordentligt og reguleret spilmarked i Danmark, hvor spillere er beskyttet mod unfair og ulovligt spil. Spilleautomaten.dk har licens til at udbyde spil i Danmark og Grønland og er underlagt en løbende kontrol af Spillemyndigheden i Danmark.

  ORDFORKLARINGER

  Winteq ApS: Det selskab som ejer og driver Spilleautomaten.dk.

  Spiller: Pågældende personen som registrerer sig og indbetaler på en spilkonto hos Spilleautomaten.dk.

  Spilkonto: Spillerens personlige og individuelle brugerprofil og konto hos Spilleautomaten.dk.

  Kampagne: Særlige tilbud på Spilleautomaten.dk, hvor man kan deltage i spil på nærmere beskrevne vilkår. Kampagnerne vil typisk være begrænset til en bestemt tidsperiode eller segment, eksempelvis førstegangsspillere.

  Bonus: Er et særligt tillæg til spillerens eget indskud og denne vil typisk have form af ekstra spil eller et beløb til brug på Spilleautomaten.dk.

  Bonuskonto: Den konto, hvor spilleren kan se saldo over opnåede bonusser. Det skal understreges, at bonuskontoen ikke kan udbetales til bankkonto, men således udelukkende anvendes på Spilleautomaten.dk.

  Kundeservice: kundeservice@spilleautomaten.dk.

  REGISTRERING OG ADGANGSKRAV

  Registrering som spiller hos Spilleautomaten.dk kan udelukkende foretages af en person som

  • •er fyldt 18 år
  • •ikke er erklæret personligt konkurs
  • •ikke er umyndiggjort eller sat under værgemål, jf. reglerne i Værgemålsloven
  • •har dansk (herunder grønlandsk) eller færøsk CPR-nummer eller anden lignende oplysning verificeret af en offentlig myndighed, der kan identificere personen, hvis denne ikke har et CPR-nummer
  • •alene handler på egne vegne

  Spilleren er forpligtet til øjeblikkeligt at informere Spilleautomaten.dk, såfremt et eller flere af ovenstående krav ikke længere er opfyldt.

  Spilleautomaten.dk tillader ikke ansatte i Winteq ApS eller relaterede selskaber at spille på Spilleautomaten.dk.

  Registrering som spiller hos Spilleautomaten.dk sker ved oprettelse af et brugernavn og en adgangskode samt oplysninger om navn, adresse og CPR-nummer eller tilsvarende oplysninger, der kan identificere personen, hvis denne ikke har et CPR-nummer.

  Anvendelse af en postboks-adresse er ikke gyldigt. Log-in på spilkontoen på Spilleautomaten.dk sker ved anvendelse af MitID. Ved log-in på spilkonto fra tablets og smartphones, hvor det endnu ikke er teknisk muligt at anvende MitID, skal brugernavn og adgangskode anvendes.

  Det er spillerens eget ansvar, at samtlige oplysninger, der indtastes i forbindelse med registreringen, er korrekte og fyldestgørende.

  Såfremt der opstår ændringer i de oplysninger, spilleren har afgivet i forbindelse med registreringen på Spilleautomaten.dk, herunder ændringer af spillerens adresse m.v., er spilleren forpligtet til at opdatere sine oplysninger via Spilleautomaten.dk eller ved at kontakte vores kundeservice.

  Spilleautomaten.dk validerer spillerens CPR-numre i CPR-registret. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de af spilleren afgivne oplysninger og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret, kan spilkontoen være midlertidig, indtil uoverensstemmelsen er afklaret.

  At en spilkonto er midlertidig, betyder, at der er fastsat et maksimum for overførsler til spilkontoen på 10.000 kr., ligesom der ikke kan udbetales penge fra spilkontoen, før validering af spillerens oplysninger er foretaget.

  Validering af spillers identitet skal i henhold til lovgivningen foretages indenfor 30 dage. Er validering ufuldstændig bliver kontoen lukket.

  Ved lukning af en spilkonto, kan spilleren udelukkende få den resterende del af overførte beløb tilbage, efter at en kopi af ID samt betalingskort er fremsendt. Dette kræves af hensyn til forebyggelse af eventuel svig af spillerens betalingskort, og skal derfor opfattes som en ekstra sikkerhed for spilleren.

  Eventuelle gevinster som spilleren har opnået kan ikke udbetales, og tilfalder således Spilleautomaten.dk.

  Spilleautomaten.dk forbeholder sig ret til at berigtige de af spillerens angivne oplysninger, såfremt der er uoverensstemmelse mellem de af spilleren angivne oplysninger, og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret.

  Spilleren er forpligtet til at opbevare og anvende loginoplysninger samt spilkontooplysninger på en forsvarlig og sikker måde, således at andre ikke får kendskab til dem. Det er vigtigt at disse personlige informationer holdes hemmelige for kundens egen skyld, for at undgå misbrug.

  Spilleren er forpligtet til omgående at underrette Spilleautomaten.dk, hvis spilleren opdager eller får mistanke om at andre misbruger spillerens spilkonto eller identitet. Under og saldo øverst i højre hjørne kan brugeren se seneste login, og kenkendes dette ikke, samt at brugeren har mistanke om misbrug af spilkonto, skal kundeservice straks kontaktes.

  Såfremt det er påkrævet af sikkerhedsmæssige hensyn forbeholder Spilleautomaten.dk sig retten til spærre spillerens spilkonto på Spilleautomaten.dk med øjeblikkelig virkning.

  OPHAVSRETTIGHEDER

  Samtlige ophavsrettigheder, varemærker og alle andre immaterielle rettigheder til materiale eller indhold, der leveres som en del af spilydelserne fra Spilleautomaten.dk tilhører Winteq ApS eller vores respektive licensgivere. Anvendelse af dette materiale er kun tilladt i det omfang, som vi eller vores licensgivere eksplicit har givet tilladelse til, eller i det omfang, lovgivningen måtte tillade det.

  Spilleren anerkender ligeledes, at det materiale og indhold, der findes på Spilleautomaten.dk, kun er til spillerens personlige, ikke-kommercielle brug, og at spilleren kun må downloade sådant materiale og indhold til én harddisk til det angivne formål.

  Al anden brug af sådant materiale og indhold er strengt forbudt. Spiller indvilger i ikke at kopiere, reproducere, overføre, offentliggøre, vise, distribuere, kommercielt udnytte, ændre eller fremstille programkoder, tekniske løsninger, logoer, afledte produkter af sådant materiale og indhold m.v.

  Brug af varemærket Spilleautomaten.dk, samt andre tilsvarende mærker og Spilleautomaten.dk - logoer tillades ikke til erhvervsmæssig brug uden forudgående skriftlig aftale med Winteq ApS.

  DANSK SPILLELOVGIVNING

  Spilleautomaten.dk må kun benyttes på lovlig vis, herunder til lovlige formål. Det er en forudsætning, at spilleren indvilger i at overholde den til enhver tid gældende lovgivning, samt reglerne vedrørende spil på Spilleautomaten.dk. Det er ulovligt at spille casinospil om penge hvis du er under 18 år.

  ANSVARSBEGRÆNSNING

  Spilleren er indforstået med at al aktivitet på Spilleautomaten.dk sker på eget ansvar. Spilleautomaten.dk kan derfor ikke gøres ansvarlig for nogen form for skade eller tab i forbindelse med spil på Spilleautomaten.dk, hverken direkte eller indirekte. Dette omfatter også, men er ikke begrænset til, afledte skader så som driftstab, økonomiske tab, driftsforstyrrelser, tab af forretningsoplysninger eller eventuelle andre økonomiske tab eller driftstab (heller ikke selv om vi er blevet underrettet af spilleren om muligheden for sådanne tab eller skader).

  Ovenstående begrænsninger af ansvar i regler & vilkår udelukker eller begrænser i øvrigt ikke Spilleautomaten.dk 's ansvar i tilfælde af dødsfald eller personskade som følge af forsømmelighed fra Spilleautomaten.dk 's side eller fra vores ansatte, agenter eller samarbejdspartnere.

  SKADESLØSHOLDELSE

  Spilleren accepterer, at holde Spilleautomaten.dk samt Winteq ApS, ledelsen, bestyrelsen, medarbejdere, agenter og leverandører skadesløse for eventuelle krav, erstatningskrav, skader, tab, omkostninger, inklusive advokatsalærer, som måtte fremsættes eller opstå som følge af en hvilken som helst form for misligholdelse af disse betingelser fra spillerens side eller andre erstatningskrav, som skyldes spillerens brug af Spilleautomaten.dk, eller som skyldes, at en anden person har fået adgang til Spilleautomaten.dk ved at bruge spillers brugeridentifikation, idet betalingstjenestelovens regler om dækning af tab for andres uberettigede brug af spilkontoen, dog finder anvendelse. Som udgangspunkt dækker Spilleautomaten.dk således tab som følge af en sådan brug. Dette er dog begrænset i følgende tilfælde og på følgende måde:

  •Hvis spilleren har handlet svigagtigt eller forsætligt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter betalingstjenestelovens § 59, hæfter spilleren for det fulde tab.

  •Hvis spilleren har oplyst kodeordet til tredjemand, og hvis spilleren derved indså eller burde indse, at dette ville medføre risiko for uberettiget brug, hæfter spilleren ligeledes for det fulde tab.

  •Hvis kodeordet er blevet brugt i forbindelse med den uberettiget brug, hæfter spilleren med op til kr. 1.000 af tabet.

  •Hvis spilleren ikke har reageret rettidigt efter at have opdaget, at spillerens kodeord er kommet til tredjemands kendskab, hvis spilleren har overdraget vedkommendes kodeord til tredjemand, eller hvis spilleren på grov uansvarlig vis har været skyld i den uberettigede brug, hæfter spilleren for det fulde tab.

  Ved mistanke om andre personers adgang til spillerens spilkonto er spilleren forpligtet til at ændre adgangskode hurtigst muligt og herefter rette henvendelse til kundeservice.

  MAKSIMAL UDBETALING PR. DAG

  Det maksimale samlede beløb spilleren kan kræve udbetalt per dag, defineret som en 24-timers periode mellem tiderne 00.00 og 23.59, fra Spilleautomaten.dk er 50.000,00 kr.

  Spilleautomaten.dk ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle anmodninger om udbetalinger over denne grænse indenfor hver 24-timers periode, hvilket spilleren er indforstået med. Spilleautomaten.dk kan dog efter eget skøn vælge at udbetale større beløb til en spiller per kulance.

  Spilleren skal være opmærksom på, at Spilleautomaten.dk kan iværksætte yderligere kontrol vedrørende udbetalinger fra 5.000,00 kr. til 50.000,00 kr. og dette kan i så fald medføre ekstra bankdage for disse udbetalinger.

  Spilleautomaten.dk forbeholder sig retten til også at udføre yderligere kontrolprocedurer i tilfælde af mindre udbetalinger efter eget skøn. Alle gevinster vil dog i dette tidsrum være til rådighed på spillerens spil konto.

  MAKSIMAL INDBETALING PER DAG

  En spiller har mulighed for at indsætte en absolut grænse på vedkommendes samlede indbetalinger per dag gennem ’Min Konto’ sektionen. Såfremt denne grænse overskrides vil det resultere i en midlertidig suspension af indbetalingsfunktionen for spillerens konto indtil den efterfølgende dag. I tilfælde af, at Spilleautomaten.dk modtager en anmodning om ændring af indbetalingsgrænsen til kontoen, vil denne ændring træde i kraft efter 24 timer.

  Spilleautomaten.dk er ikke ansvarlig for løbende at overvåge spillerens indbetalingsgrænser, disse grænser sættes af spilleren selv og træder derefter i kraft. Kundeservice vil dog overvåge spillerens samlede indskud og sørge for at denne grænse ikke overskrides. En anmodning om ophævelse eller en højere indbetalingsgrænse kan foretages gennem ’Min Konto’ på Spilleautomaten.dk. Spilleren skal være indforstået med, at Spilleautomaten.dk ikke er ansvarlig for refundering eller tilbagebetaling af eventuelle samlede indskud foretaget af spilleren i modstrid med dennes ønskede indbetalingsgrænse, hvis dette er opnået ved at omgå systemet.

  REGISTRERING OG OPBEVARING AF PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER

  Det er vigtigt at gøre opmærksom på at de oplysninger, spilleren afgiver til Spilleautomaten.dk, er nødvendige for oprettelsen af spillerens spilkonto, etablering og gennemførelse af spil, for betaling samt for overførsel af gevinster.

  I henhold til dansk lovgivning er Spilleautomaten.dk forpligtet til at behandle de oplysninger, som spilleren afgiver eller som indhentes ved egen drift, fortroligt - herunder oplysninger om de valgte produkter. Disse oplysninger vil således kun være tilgængelige for et meget begrænset og relevant antal medarbejdere hos Spilleautomaten.dk og Winteq ApS.

  Følsomme personoplysninger vil med nedenstående undtagelser udelukkende blive behandlet af Spilleautomaten.dk i relation til kundeforholdet mellem spilleren og Spilleautomaten.dk. Anvendelse af oplysningerne til formål herudover vil ikke kunne ske uden forudgående samtykke fra spilleren. I henhold til lovgivningen opbevarer Spilleautomaten.dk spillerens data i 5 år efter ophør af spillerens spilkonto.

  De oplysninger, Spilleautomaten.dk har registreret vedrørende spilleren, vil altid være tilgængelige for spilleren. Henvendelse herom skal ske til kundeservice@spilleautomaten.dk.

  SÆRLIGE VILKÅR FOR SPILKONTO

  SPILKONTO

  Forudsat at spilleren har accepteret vilkårene og registreret sig i overensstemmelse hermed, tildeler Spilleautomaten.dk adgang til en spilkonto for spilleren.

  Det skal understreges, at spilkontoen er personlig. Spilleren deltager i spillene som privatperson og udelukkende med underholdningsmæssigt formål. Det er kun tilladt at spille på egne vegne og ikke på vegne af andre. En overtrædelse heraf udgør en misligholdelse af Regler & vilkår og aftalegrundlaget.

  UAFSLUTTEDE SPIL

  Såfremt en spillers spil bliver afbrudt midt i spillet og spilleren spiller for rigtige penge, vil spilinformationerne og alle placerede indsatser blive gemt, indtil spilleren åbner spillet igen. Spilleren kan efterfølgende fortsætte spillet derfra hvor spilleren blev afbrudt. Uafsluttede spil vil jævnfør det specifikke spils regler om uafsluttede spil forblive uafsluttede under Uafsluttede spil i "Min Konto" sektionen. Når perioden for hvor lang tid et spil kan stå som uafsluttet er udløbet, afsluttes spillet jævnfør spillets regler (dog maksimalt 90 dage). Hvis der er opstået en fejl i spillet, annulleres og tilbageføres alle indsatser og spil.

  IND- OG UDBETALING

  Indbetaling skal ske ved overførelse penge fra spillerens kreditkort eller anden elektronisk pengeoverførsel til dennes spilkonto, før det er muligt at købe spil via Spilleautomaten.dk. Penge der er overført fra spillerens bankkonto til spilkontoen kan føres tilbage til spillerens bankkonto ved lukning af spilkontoen eller ved henvendelse til kundeservicen hos Spilleautomaten.dk. Der optjenes ikke renter på en spillers spilkonto.

  Spilleautomaten.dk yder ikke kredit til brug for spil på Spilleautomaten.dk og kontante betalinger accepteres ikke.

  Det er spillerens ansvar at kontrollere at debiteringer og krediteringer på spilkontoen er foretaget korrekt.

  Historikken over udbetalinger og indbetalinger kan ses på spilkontoen i en periode på 1 år, efter at seneste posteringer har fundet sted. Spilleren skal således ved eventuelle uoverensstemmelser straks - og senest 90 dage efter posteringen - meddele dette til Spilleautomaten.dk.

  En undladelse af dette medfører, at spilleren fortaber retten til at gøre eventuelle krav gældende over for Spilleautomaten.dk.

  Transaktioner mellem spillerens bankkonto og spilkontoen, eksempelvis ved brug af betalingskort eller via bankoverførsel kan af Spilleautomaten.dk pålægges et transaktionsgebyr. De til enhver tid gældende gebyrer vil fremgå på Spilleautomaten.dk.

  Hvis en gevinstoverførsel til spillerens spilkonto eller bankkonto skyldes en fejl, eksempelvis fordi grundlaget for gevinstudbetalingen er fejlagtigt, eller der er tale om snyd eller anden misligholdelse af spillereglerne m.v. fra spillerens side, er Spilleautomaten.dk legitimeret til at tilbageføre det fejlagtige udbetalte beløb fra spilkontoen.

  I tilfælde af, at en tilbagetrækning af penge fra bankens side medfører omkostninger for Spilleautomaten.dk, uanset om dette sker på baggrund af misbrug af et betalingskort, manglende dækning på det anvendte betalingskort eller af anden årsag, forbeholder Spilleautomaten.dk sig retten til at tilbageføre et tilsvarende beløb fra spillerens spilkonto.

  For så vidt, at der i nævnte tilfælde ikke er dækning for beløbet på spillerens spilkonto, er Spilleautomaten.dk berettiget til at modregne det manglende beløb ved førstkommende lejlighed. Dette kan enten ske ved spillerens overførsel af penge til spilkontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på spilkontoen.

  Der gælder et minimumsbeløb på 75kr. på indbetaling, og 75kr. på udbetalinger.

  SPÆRRING

  Spilleautomaten.dk kan til enhver tid og uden varsel se sig nødsaget til at spærre spillerens spilkonto. Igangværende spil afbrydes dog ikke, men gemmes i stedet for.

  Baggrunden for en spærring af spillerens konto kan eksempelvis være, at pågældende spiller har afgivet urigtige oplysninger, spilleren har misbrugt sin spilkonto eller såfremt spilleren på anden måde misligholdt sine forpligtelser, herunder nærværende Regler & vilkår over for Spilleautomaten.dk.

  Spilleautomaten.dk har endvidere ret til at spærre spillerens spilkonto, såfremt spillerens spillemønster efter Spilleautomaten.dk’s vurdering har karakter af spilafhængighed. I videst mulig omfang vil spilleren på forhånd blive orienteret om en forestående spærring.

  Spilleautomaten.dk kan endvidere uden forudgående orientering foretage en spærring af spillerens spilkonto, i tilfælde af at Spilleautomaten.dk måtte finde dette påkrævet af sikkerhedsmæssige eller tekniske årsager.

  En spærring af en spillers spilkonto vil ophøre, når årsagen til spærringen ikke længere er til stede. Det skal understreges, at Spilleautomaten.dk kan ikke drages til ansvar for eventuelle tab, som er forårsaget af en spærring.

  SPILAFHÆNGIGHED

  Spilleren er via disse regler & vilkår blevet oplyst om mulighederne for at kontrollere og begrænse sit spilforbrug for eksempel i forbindelse med spilafhængighed eller mistanke herom.

  ROFUS er statens Register Over Frivilligt Udelukkede spillere.

  Cool Down er spillerens mulighed for at udelukke sig selv fra at spille i en periode. Du kan til enhver kontakte Kundeservice og angive en ”køl af periode”.

  Spilleren kan under fanen begrænsninger angive det maksimumsbeløb, der maksimalt kan indsættes på spilkonto indenfor en given periode.

  Spilleautomaten.dk anbefaler at spilleren sætter grænseværdier for på denne måde at kontrollere og begrænse sit spilforbrug.

  Opklarende spørgsmål spilleren kan stille sig selv ved mistanke om spilafhængighed er tilgængelige på Spilleautomaten.dk under punktet Ansvarlighed.

  STANDARDVILKÅR FOR KAMPAGNER

  Vilkårene i dette afsnit gælder for alle kampagnetilbud, som er tilgængelige på Spilleautomaten.dk. Desuden gælder eventuelle særlige kampagnevilkår, som er angivet i forbindelse med den relevante kampagne. I det omfang der er tale om en bonuskampagne, gælder tillige angivne vilkår for bonus. Såfremt der måtte opstå konflikt mellem disse standardvilkår for kampagner og eventuelle relevante særlige kampagnevilkår, er det de særlige kampagnevilkår, der gælder.

  Den periode, som kampagnen kører i, angives i de relevante særlige kampagnevilkår. Hver kampagne lukker automatisk, når den relevante kampagneperiode udløber.

  For at være berettiget til at deltage i kampagner, der er angivet som tiltænkt nye spillere, eller som er beskrevet som et tilbud til 'nye spillere' eller et 'tilmeldingstilbud' eller lignende, må pågældende spiller ikke tidligere have åbnet og foretaget et indskud på en spilkonto på Spilleautomaten.dk. Sådanne kampagner kan tillige ikke bruges i sammenhæng med nogen anden kampagne.

  Identiteten af enhver spiller, som deltager i en kampagne, bestemmes ud fra alle eller ethvert af følgende kriterier: navn, adresse, CPR-nr., e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto. Spilleautomaten.dk forbeholder sig retten til at anmode om yderligere oplysninger som en forudsætning for deltagelse i kampagner.

  Såfremt intet andet er oplyst i de relevante særlige kampagnevilkår eller i vilkår for bonus, kan en spiller kun deltage i hver kampagne én gang.

  I tilfælde af at en spiller misligholder vilkårene for deltagelse i en kampagne, eller snyder, manipulerer eller prøver at manipulere med tilmeldingsprocessen til eller driften af enhver kampagne, eller hvis adfærd er i strid med reglerne forbeholder Spilleautomaten.dk sig retten til at diskvalificere spilleren samt tilbageføre en eventuel uretmæssig bonus, betaling eller præmie fra spillers spilkonto eller bonus-konto.

  Medmindre de relevante særlige kampagnevilkår angiver, at der er mulighed for deltagelse i en kampagne uden at foretage en indsats i et spil, sker deltagelse i alle kampagner på betingelse af, at spiller har foretaget det angivne minimumsindskud.

  En spiller som vinder en præmie i en kampagne, skal acceptere den relevante præmie og der er ikke nogen ret til en alternativ pengepræmie, medmindre Spilleautomaten.dk undtagelses måtte vælge at tilbyde en sådan pengepræmie. Spilleautomaten.dk forbeholder sig retten til når som helst at udskifte enhver præmie med en eller flere præmier af lignende værdi. Vinder en spiller en præmie, som ikke er et pengebeløb, gør Spilleautomaten.dk alle rimelige forsøg på at kontakte vinderen ved hjælp af den pågældendes kontaktoplysninger. I tilfælde af at Spilleautomaten.dk ikke har været i stand til at komme i kontakt med vinderen inden for 21 dage, efter at præmien er vundet, forbeholder Spilleautomaten.dk sig retten til at udtrække en anden vinder i stedet for den oprindelige vinder eller at afstå præmien helt uden ansvar over for vinderen.

  Det maksimale beløb en spiller kan vinde på en Bonus Spins kampagne er 1.000,00 kr. Såfremt en spiller vinde mere end 1.000,00 kr., vil differencen blive udregnet og frataget fra spillerens spilkonto. Det skal understreges, at Spilleautomaten.dk ikke påtager sig noget ansvar i forhold til eventuel betaling af skat i forhold til en vunden præmie. Dette er spillerens eget ansvar.

  Spilleautomaten.dk kan ikke gøres ansvarlig, hvis en kampagne ikke kan gennemføres som planlagt, f.eks. på grund af tekniske problemer eller omstændigheder uden for Spilleautomaten.dk’s kontrol.

  Spilleautomaten.dk forbeholder sig retten til når som helst at ændre, afbryde eller opsige enhver kampagne med eller uden varsel og uanset grund.

  KAMPAGNE TILBUD OM OVERFØRSELSBONUS OG BONUS SPINS

  Såfremt spilleren har fået tilbudt Bonus Spins, skal spilleren blot logge ind og åbne det pågældende spil, herefter vil Bonus Spins starte automatisk.

  I tilfælde af, at spilleren har modtaget en bonuskode, skal spilleren logge ind og bruge bonuskoden i feltet under ”Min Konto” for at modtage sine Bonus Spins eller Overførselsbonus. De Bonus Spins starter herefter automatisk, når spilleren logger ind på sin spilkonto og åbner det pågældende spil.

  Det er vigtigt at gøre opmærksom på at spilleren skal bruge sine Bonus Spins indenfor den udløbsdato, der modtages sammen med tilbuddet. Det maksimale beløb der kan vindes på Bonus Spins er 1.000,00 kr. Hvis intet andet er angivet så er der INGEN gennemspilskrav for gevinster vundet på Bonus Spins

  OVERFØRSELSBONUS

  Spillerens overførselsbonus er underlagt et 10 gange gennemspilskrav ((overførsel + overførselsbonus) x 10), før den kan hæves. For at modtage en overførselsbonus skal den angivne bonuskode i nyhedsbrevet eller mailen benyttes ved en overførsel inden udløbsdatoen som anført sammen med tilbuddet.

  Det maksimale beløb der kan vindes på overførselsbonus vil være beskrevet i kampagnen, og hvis intet er beskrevet er det fem gange indbetalingen.

  Tilbud om overførselsbonus og/eller Bonus Spins er kun gældende for modtageren af det pågældende nyhedsbrev/mail, hvori tilbuddet er beskrevet.

  BONUS

  GENERELLE VILKÅR FOR BONUS I RELATION TIL ALLE SPIL

  Bonus tilbydes kun til spillere, som har oprettet en spilkonto og kun i forbindelse med spil købt via spilkontoen. Spilleautomaten.dk forbeholder sig retten til at ændre, annullere, afvise eller trække hele eller dele af bonustilbud til en eller flere spillere tilbage. I sådanne tilfælde kan alle berørte aktive bonusser blive lukket og tilbageført.

  Alle bonustilbud er således personlige og er begrænset til et pr. husstand, e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto, medmindre andet er angivet. En spiller kan kun have én aktiv bonus af gangen. For at aktivere en anden bonus, skal en på tidspunktet eventuel aktiv bonus derfor først gennemspilles eller lukkes.

  Til alle bonusser vil der være tilknyttet et gennemspilskrav. De relevante gennemspilskrav, som er tilknyttet de enkelte bonusser vil fremgå af de særlige vilkår for den pågældende bonus, som spilleren skal acceptere forlods. Hvis gennemspilskravet for en bonus ikke er opfyldt inden for den i de særlige vilkår angivne periode, bortfalder bonussen. Dette gælder dog ikke deludbetalinger af bonusbeløb, hvor allerede frigivne bonusbeløb ikke bortfalder.

  Spilleautomaten.dk kan ikke drages til ansvar, hvis en spiller ikke har mulighed for at opfylde gennemspilskravene på grund af tekniske problemer eller lignende.

  I tilfælde af at spilleren ifølge Spilleautomaten.dk har misligholdt eller misbrugt et tilbud om bonus, vil Spilleautomaten.dk trække tilbuddet tilbage, samt tilbageføre eventuelle uretmæssigt udbetalte bonusser fra spillerens spilkonto/ bonuskonto. Hvis der ikke er dækning for beløbet på spillerens spilkonto, er Spilleautomaten.dk ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved spillerens overførsel af penge til spilkontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på spilkontoen. Endvidere forbeholder Spilleautomaten.dk sig retten til at udelukke den pågældende spiller fra at modtage bonustilbud i fremtiden.

  Misligholdelse af bonustilbud foreligger bl.a. i følgende tilfælde:

  • Hvis der blandt flere spillere, der har aktiveret en bonus, er forbindelse mellem deres spilkonti, eksempelvis samme navn, husstand, e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto.
  • Placering af spil, som uanset resultat, giver gevinst fra bonussen for en enkelt spiller eller en gruppe af spillere
  • Samarbejde med andre spillere om at opfylde vilkårene for et bonustilbud

  Ved udregning af bonusbeløb rundes der ned til nærmeste hele krone.

  Ved aktivering af en bonus, indsættes bonusbeløbet på spilkontoen, og der kan spilles for bonusbeløbet. Såfremt det i de særlige vilkår angivne gennemspilskrav ikke opfyldes inden for den angivne tidsfrist, vil bonusbeløbet samt eventuelle vundne gevinster blive tilbageført fra spilkontoen.

  INFORMATION VEDRØRENDE GENNEMSPILSKRAV

  Bidragelse til gennemspilskrav i forbindelse med Bonus Spins eller overførselsbonus kan være forskelligt fra spiltype til spiltype, og det er spillerens ansvar at orientere sig om dette. Men er pt. ens for alle spiltyper.

  • Spilleautomater: 100%
  • Alle andre: 0%

  JACKPOTS

  Til en del af spillene er der tilknyttet jackpot puljer. Disse puljer er oftest af typen 'progressive'. Progressive betyder at puljen stiger i takt med der bliver spillet på de tilhørende automater. Når en jackpot udløses, vil vinderen få sin gevinst med det samme. Endvidere vil der ved udløsning af jackpot ske en genopsætning af ny jackpotpulje med et startbeløb, som spillesystemet financierer. Dermed vil der altid være penge i en jackpotpulje. I tilfælde af udløsning af jackpot fra 2 eller flere brugere stort set samtidigt, vil den af spilsystemet først registrerede bruger få det store beløb, og øvrige vindere af jackpotten få det beløb som er startbeløb for jackpotten.

  Startbeløb og øvrig opsætning af de enkelte jackpots kan findes inde i de respektive spils. Herunder også hvor stor del af indsatsen der lægges over i progressive puljer.

  Sandsynligheden for at vinde en jackpot øges lineært med den givne indsats på automaten. Der kan være en obligatorisk minimumsindsats for at udløse muligheden for at vinde jackpotten. Jackpots udløses tilfældigt ud fra en myndigheds godkendt tilfældighedsgenerator.

  Spilsystemet kan midlertidigt afbryde jackpotfunktionen på en automat, hvis vedligeholdelse af spilsystemet kræver det. Endvidere kan jackpotpuljer tages ned, og overflyttes til andre jackpotpuljer. Spilsystemet vil aldrig forringe den samlede jackpot pulje, uden at det er en bruger der har vundet gevinsten. Alle ændringer af puljer vil blive annonceret på de berørte automater ved næste opstart af automaten.

  BELØBSGRÆNSER OG FORVENTET FORBRUG

  Der gælder for spil på Spilleautomaten.dk følgende generelle beløbsgrænser: Der kan på ”Min Konto” sættes Maks. overførsel fra bankkonto til spilkonto per dag. Vi anbefaler, at spilleren sætter denne grænse ved registreringen, for således at kontrollere sit forbrug. Ovenstående beløbsgrænser kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændres af Spilleautomaten.dk

  Herudover har spilleren mulighed for selv at fastsætte maksimale daglige, ugentlige og månedlige grænser for overførsel fra bankkonto til spilkonto.

  Samtlige overførselsgrænser kan – inden for den eventuelle maksimale ramme – til enhver tid hæves og sænkes af spilleren. En hævet grænse vil dog først træde i kraft efter 24 timer, mens en sænket grænse derimod træder i kraft med det samme.

  På trods af ovenstående kan Spilleautomaten.dk til enhver tid efter en konkret vurdering fastsætte individuelle indskuds- og overførselsgrænser for den enkelte spiller, såfremt Spilleautomaten.dk vurderer, at det ud fra den pågældende spillers spilmønster er nødvendigt af ansvarlighedsmæssige, sikkerhedsmæssige eller forretningsmæssige årsager.

  Før der spilles spil fra Spilleautomaten.dk, skal spilleren i henhold til spillelovgivningen angive sit forventede spilleomfang.

  SPIL FRA UDLANDET

  Spil på Spilleautomaten.dk under ophold i udlandet er forbudt i henhold til Dansk lovgivning og Spilleautomaten.dk har intet ansvar i denne henseende.

  SPIL FOR SJOV

  Alle spil for sjov benytter samme udbetalingsprocent (RTP), som ved 'Spil for penge'. Og man får et beløb 'spil for sjov' penge at spille for.

  OPHØR AF SPILKONTO

  Spilleren kan på Spilleautomaten.dk til enhver tid opsige nærværende vilkår for spil, hvilket resulterer i, at spilkontoen lukkes. Såfremt spilleren ønsker hele sin profil slettet fra Spilleautomaten.dk, skal dette ske ved at rette henvendelse til Kundeservice.

  Spilleautomaten.dk kan til enhver tid og uden varsel bringe nærværende vilkår for spil til ophør, såfremt der foreligger misligholdelse af vilkårene og hvis spilkontoen ikke har været anvendt i 1 år eller der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund. Det er udelukkende Spilleautomaten.dk, der på baggrund af en saglig vurdering afgør, hvorvidt der foreligger en misligholdelse af nærværende vilkår og eventuelle særligt gældende vilkår. Spilleautomaten.dk kan i øvrigt opsige nærværende vilkår med 1 måneds varsel.

  Hvis Spilleautomaten.dk har suspenderet en Spilkonto afhænger en eventuel tilbagebetaling af midlerne fra spilkontoen af en konkret vurdering i hver enkelt sag. I tilfælde af, at der kan være tale om mulig svig vil saldoen fastfryses på spilkontoen, mens dette undersøges. Såfremt der er tale om svig tilbagebetales saldoen ikke.

  Ved ophør lukkes spillerens spilkonto og spillerens indestående på spilkontoen overføres til spillers bankkonto senest 5 hverdage efter lukning af kontoen, efter at eventuelle igangværende spil er afsluttede. Hvis eventuelle igangværende spil ikke afsluttes før kontoen lukkes, vil eventuelle indsatser være tabt af spilleren.

  Hvis validering af kundens CPR-oplysninger ikke opnået inden ophør, vil kunden, i tilfælde af at der står midler på spilkontoen, blive kontaktet med henblik på udbetaling af disse, for så vidt der er tale om kundens eget indskud. Eventuelle gevinster kan i dette tilfælde ikke udbetales.

  Spilleautomaten.dk betragter alle indeståender under 2 DKK, som under bagatelgrænsen, og vil dermed ikke automatisk blive udbetalt ved spilkontoophør. Beløb under bagatelgrænsen kan dog komme til udbetaling ved henvendelse til kundeservice.

  Frivilligt midlertidigt selvudelukkelse betragtes IKKE som ophør af spilkonto, og dermed forbliver indestående midler på spillekontoen. Permanent selvudelukkelse betragtes som ophør af spilkonto.

  FORTRYDELSESRET

  Der gælder for køb af spil foretaget på www.spilleautomaten.dk ingen fortrydelsesret. Købte spil kan derfor ikke annulleres.

  SYSTEMFEJL

  I tilfælde af uforudsete systemfejl i software eller hardware, som vi benytter til at opererer hjemmesiden, vil vi øjeblikkeligt forsøge at løse problemet. I de tilfælde hvor sådanne problemer har indflydelse på at et spil bliver afbrudt, på en sådan måde at det ikke kan genstartes fra præcis samme sted uden at det forvolder skade på dig eller andre spillere, vil vi tage afsøge alle muligheder for at behandle dig på en fair måde. Dette kan inkludere at genindføre balancen på din konto og vende tilbage til stedet efter afslutningen af det sidste spil skete umiddelbart før problemet opstod.

  KLAGER

  Kunde henvendelser og klager vedrørende Spilleautomaten.dk skal rettes til kundeservice. Personlig henvendelse er ikke mulig. Spilleautomaten.dk er forpligtet til at behandle klager fra spillere vedrørende vores udbud af spil

  HENVENDELSE TIL SPILLEMYNDIGHEDEN

  En klage til Spilleautomaten.dk skal indeholde information om din identitet samt en saglig begrundelse for din klage. Hvis disse forhold ikke er oplyst, vil klagen blive afvist.

  BEHANDLING AF KLAGEN

  Spilleautomaten.dk vil behandle klagen hurtigst muligt. Hvis Spilleautomaten.dk ikke kan afgøre klagen inden 14 dage, skal vi informere dig om, hvornår klagen kan forventes at være færdigbehandlet.

  HENVENDELSE TIL SPILLEMYNDIGHEDEN

  Spillemyndigheden modtager altid gerne henvendelser fra spillere, hvis en spiludbyder ikke overholder lov om spil eller regler fastsat i medfør af loven.

  Henvendelser kan føre til, at Spillemyndigheden undersøger forholdende nærmere og eventuelt resultere i, at Spilleautomaten.dk bliver bedt om at ændre praksis, hvis Spillemyndigheden finder det nødvendigt.

  Hvis Spillemyndigheden går videre med henvendelsen, har Spillemyndigheden ikke mulighed for at orientere om forløbet, da Spillemyndigheden ikke kan udtale sig om konkrete sager.

  Spillemyndigheden kan ikke træffe afgørelse i konkrete tvister mellem dig og Spilleautomaten.dk.

  ANDRE VILKÅR

  Spilleautomaten.dk er ikke ansvarlig for, at kommunikationen til og fra Spilleautomaten.dk’s system ikke kan gennemføres, eller hvis fejl eller afbrydelser i de elektroniske systemer forhindrer, at spil kan gennemføres.

  Disse betingelser reguleres af den Danske Spillelovgivning, og du er i disse forhold uigenkaldeligt underlagt betingelserne.

SpilDanskNu Spillemyndigheden
   

Log ind på spilleautomaten

%ERRORPLACEHOLDER%

Home
Casino Spil
Live Casino
Belønninger
Log ind
Ny her?